Stichting Muurbrekers     Beleidsplan 2016-2018

 

  1. DOELSTELLING EN ACTUEEL BELEID

Op 11 april 2014 is de stichting opgericht met als ideële doelstelling vrijheid, verdraagzaamheid en duurzaamheid uit te dragen en de aandacht te vestigen op de vele politieke en economische muren welke alom in de wereld bestaan en nog steeds blijken te worden opgericht.

Deze kunstmatige barrières vormen voor de “opgesloten bevolking” ernstige schendingen van de grondrechten van vrijheid van meningsuiting, op zelfontplooiing, van eigendom, van vrijheid van verkeer, op arbeid, onderwijs en informatie, op medische zorg, op een redelijk inkomen en een adequate levensstandaard en het recht op een schoonmilieu.

De doelgroep bestaat uit het grote publiek, waarbij het informeren van scholieren en studenten van groot belang wordt geacht.

Het bestuur bestaat thans uit 3 personen en zal worden uitgebreid naarmate er een grotere bekendheid verworven wordt.

 

  1. WERKGEBIED

Het verzorgingsgebied is in principe wereldwijd, maar in eerste instantie zal het beperkt blijven tot Europa, te beginnen in Nederland. Dit heeft vooral te maken met de woonplaatsen van de bestuursleden en het opzetten van de organisatie..

Het bestuur realiseert zich dat zij niet de enige organisatie is die werkzaam is op het gebied van de doelstelling en daarom is gekozen voor een groot werkgebied zonder scherpe geografische grenzen.

Het is niet uitgesloten dat er naast de geografisch ruim gespreid werkende organisatie ook plaatselijke werkzame organisaties ontstaan

  1. PUBLIC RELATIONS

Om bekendheid te verwerven is een sterk Public Relations Beleid een vereiste.

Een goede website vormt hierbij een uitstekend hulpmiddel (www.wallbreakers.eu) welke constante aandacht behoeft . Ook het ontwerpen en verspreiden van een folder is een goed hulpmiddel om bekendheid aan de doelstelling van de stichting te geven.

 

4.EVENEMENTEN

De stichting ontwikkelt zelf nieuwe initiatieven voor het organiseren van opvallende evenementen, welke veel publiek en media-aandacht trekken, maar stimuleert ook de ontwikkeling daarvan door andere organisaties, waarbij ook samenwerking  mogelijk is.

 

5.ACTUELE ONTWIKKELINGEN na BERLIJN 2014

Het eerste project had te maken met de inmiddels geslechte muur: de muur die Berlijn scheidde.

Op 9 november 2014 werd gevierd dat 25 jaar geleden deze meest beruchte politieke muur viel. Politieke vrede kwam er na de val van de Sovjet Unie en het verdwijnen van de Koude Oorlog.

Aan deze historische gebeurtenis is ook in Nederland aandacht geschonken.

De  stichting heeft haar steentje bijgedragen door met een schip een muurdeel naar Amsterdam te brengen en het voor de Melkweg in Amsterdam op te stellen waar het Duitsland Instituut Amsterdam een groot  ‘Mauerfall’ evenement heeft georganiseerd. De voorzitter heeft daar een lezing gehouden en een interview afgegeven

Helaas moet geconstateerd worden dat in de jaren daarna wereldwijd  steeds meer muren zijn opgericht en dat deze ontwikkeling steeds door gaat.

Het bestuur beraadt zich op welke wijze de stichting hierop kan reageren.

 

6.SPONSORING

De stichting hoopt sponsors te werven die in geld of natura willen sponsoren.

Potentiële sponsoren worden per mail of door persoonlijk contact van de bestuursleden benaderd

De ontvangsten en uitgaven van de stichting worden geleid via een rekening bij de Triodos-bank.

De te ontvangen baten zullen worden aangewend voor bestrijding van de kosten van organisatie, drukwerk, p.r.de ontwikkeling van nieuwe evenementen en de vorming van een muren-bibliotheek…

 

Utrecht,  januari 2017

W.K.Plet, voorzitter                       T.M.van der Maden, secretaris            M.Ph.J.Plet, penningmeester